سه شنبه 30 بهمن 1397
ناوگان
نام شناورتعدادظرفيت ناخالص GRTظرفيت بارگيري DWTظرفيت کانتينر TEU
بارج جرثقيل دار 19 57867 165749 166804
بارج لوله گذار 1 20645 0 0
بارج مسطح 21 30411 0 0
بارج مسكوني 4 17001 0 0
تانكر حمل فرآورده هاي نفتي و شيميايي 52 163978 436976 11364930
تانكر روغن خوراكي 5 0 0 175000
تانكر سوخت رسان 5 2456 0 0
تانكر نفتكش 4 31868 0 12064
چند منظوره 18 8326 349086 8127
دوبه موتوردار 22 1775 56200 0
شناور نفربر 6 723 0 57
شناور نفربرتداركاتي 13 9920 0 0
فله بر 4 106932 590162 40395
قايق طناب گير 1 4000 0 0
كالابرعمومي 42 72509 403721 3627
كانتينربر 26 54391 1027661 52657
كشتي تحقيقاتي 1 690 0 0
كشتي صيادي 13 3471 94 0
كشتي كالابر 10 4095 5500 0
كشتي مسافري 7 2349 0 0
1 2