چهارشنبه 24 مهر 1398
چگونگی شکل گیری
در سال 1382 مجموعه ای از شرکت های دولتی ، خصوصی و اشخاص حقیقی مالک کشتی مصمم شدند به منظور ساماندهی صنعت کشتیرانی و فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی ، فردی و صنفی کشتی داران و همچنین انسجام در فعالیت های دریایی ، توسعه دریانوردی و صنایع وابسته ، ایجاد اشتغال زایی ، تقویت بخش خصوصی ، بسط فرهنگ دریایی و آموزش ، اتحادیه مالکان کشتی ایران را تشکیل دهند.
هیئت موسس ، کمیته ای متشکل از 5 عضو را به نام کمیته اجرایی جهت پیگیری امور ثبت اتحادیه ، تعیین تا اقدامات لازم انجام گیرد و کمیته مذکور با بهره گیری از اساسنامه برخی از کشورهای پیشرو و سابقه دار در این زمینه ، اساسنامه اتحادیه را تهیه و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 26/04/84 موافقت اصولی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران دریافت گردید .
اولین مجمع عمومی موسس اتحادیه در اواسط مرداد ماه همین سال با حضور 32 عضو حقیقی / حقوقی ، جهت انتخاب هیات مدیره و بازرسان برگزار و در نهایت اتحادیه مالکان کشتی ایران به استناد بند ( یک ) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی در شهریور ماه سال 84 تحت شماره 184 تاسیس و فعالیت آن رسمیت یافت .
همچنین این اتحادیه به موجب ماده131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مصوب دی ماه 1371 هیأت وزیران در تاریخ 15/11/87 به شماره 328/2/3-32 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است .
این اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که به صورت صنفی و غیر انتفاعی اداره می شود.