چهارشنبه 24 مهر 1398
اهداف
 1. تلاش در جهت توسعه ناوگان دریایی کشور .
 2. فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی و فردی اعضاء و دفاع از حقوق صنفی آن ها نزد کلیه مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی .
 3. مشارکت گروهی و همکاری با دستگاه های قانونگذار اجرایی و قضایی در زمینه طرح ها و لوایح قانونی آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات مربوط به اعضاء .
 4. هماهنگی و ارتباط با مراجع قضایی قانونگذاری و اجرایی در جهت تهیه و تصویب لوایح و طرح های قانونی برای تجدید نظر در قوانین دریایی و تسهیل فعالیت های اعضاء از قبیل ساخت و ثبت شناورها ، الحاق به کنوانسیون های بین المللی و نیز حضور در مجامع بین المللی دریایی .
 5. تلاش در راستای ارتقاء وضعیت ناوگان اعضاء و افزایش اعتبار پرچم رسمی کشور.
 6. ایجاد ارتباط و انعقادهای قراردادهای لازم با بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و بین المللی و فراهم ساختن زمینه و بستر لازم به منظور اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت اعضاء .
 7. فعالیت در جهت جذب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.
 8. ارائه خدمات جانبی مشاوره ای به اعضاء از قبیل مشاوره حقوقی و مالی و مالیاتی و مسائل تخصصی صنعت کشتیرانی و تلاش برای شناساندن اتحادیه به مراجع قانونی مرتبط مانند دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و غیره به منظور خدمات تخصصی .
 9. ایجاد اتاق داوری به منظور حل و فصل اختلاف اعضاء با یکدیگر و اشخاص حقیقی و حقوقی .
 10. تاسیس اداره امور آموزشی برای آموزش اعضاء جامعه دریایی و سایر اشخاص در زمینه های تخصصی مربوط به کشتی داری و کشتیرانی و هماهنگی با ارگانها ی آموزشی و پژوهشی دریایی.
 11. انعقاد قرارداد جمعی با بیمه گران و موسسات کلوپ ها ی پی اند آی و موسسات مشابه در جهت حفظ منافع اعضاء .
 12. تشکیل صندوق های بورس تحصیلی و اعطای کمک هزینه تحصیلی به منظور آموزش جوانان مستعد کشور و جذب آن ها در بخش های امور دریایی.
 13. برگزاری دوره های آموزشی انجام تحقیقات علمی و صنعتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی ، تألیف ، ترجمه و چاپ کتب و مقالات تخصصی و حمایت مالی از پایان نامه هایی که با موضوع مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی تدوین می گردند.
 14. حمایت از موسسات بهداشتی به منظور شناخت امراض خاص مرتبط با امور دریایی و زیست محیطی و ارتقاء سطح علمی دریانوردان .