چهارشنبه 24 مرداد 1397
ارکان اصلی
الف- مجمع عمومی

ب- هیات مدیره

ج- بازرس