دوشنبه 4 شهریور 1398
ارکان اصلی
الف- مجمع عمومی

ب- هیات مدیره

ج- بازرس