چهارشنبه 24 مهر 1398
ارکان اصلی
الف- مجمع عمومی

ب- هیات مدیره

ج- بازرس