چهارشنبه 24 مهر 1398
اساسنامه اتحادیه مالکان کشتی ایران
مقدمه

به منظور ساماندهی صنعت کشتیرانی و فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی و فردی و صنقی کشتی داران و بهره برداری بهینه از تجارب و توان بالقوه و بالفعل فعالان بخش کشتیرانی کشور ، اتحادیه مالکان کشتی به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد.

فصل اول : کلیات

ماده یک : هویت

اتحادیه مالکان کشتی که در این اساسنامه " اتحادیه" نامیده می شود معادل انگلیسی آن عبارتست از : Iranian Shipowners Association (ISA)با حداقل 25 عضو تشکیل و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده دو : تابعیت و مرکز اصلی

تابعیت اتحادیه ایرانی و مرکز اصلی آن در تهران ، خیابان پاسداران ، میدان فرمانیه ( شهید صیاد شیرازی) نارنجستان هشتم ، پلاک 3 می باشد و در صورت لزوم می توان با تصویب هیات مدیره و اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع م معادن ایران محل مرکز اصلی در تهران را تغییر داده و یا در داخل یا خارج از کشور ویا مناطق آزاد کشور شعبه و نمایندگی دایر کند.

شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آئین نامه های اجرائی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

ماده سه : مدت و حوزه فعالیت اتحادیه

مدت اتحادیه از تاریخ ثبت نامحدود است و حوزه فعالیت اتحادیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده چهار : موضوع و اهداف اتحادیه

موضوع و اهداف اتحادیه عبارتند از :

تلاش در جهت توسعه ناوگان دریایی کشور
فعالیت درجهت حفظ منافع جمی و فردی اعضاء و دفاع از حقوق صنفی آنها نزد کلیه مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی
مشارکت گروهی و همکاری با دستگاههای قانونگذاری، اجرائی و قضائی در زمینه تهیه طرحها و لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات تخحصی مربوط به امور دریائی
هماهنگی و ارتباط با مراجع قضایی، قانونگذاری و اجرایی در جهت تهیه، تصویت لوایح و طرح های قانونی برای تجدید نطر در قوانین دریایی و تسهیل فعالیت های اعضاء از قبیل ساخت، ثبت شناورها و تعرفه های گمرکی و حقوق بازرگانی شناورها، و همچنین الحاق به کنوانسیونهای بین الملی و عضویت در مجامع بین المللی دریایی
تلاش در راستای ارتقاء وضعیت ناوگان اعضاء و نتیچتاً افزایش اعتبار جهانی پرچمی رسمی کشور
ایجاد هماهنگی و ارتباط به منظور انعقاد قراردادهای لازم با بانکها و موسسات اعتباری داخلی و بین المللی در زمینه فراهم ساختن زمینه و بستر لازم به منظور اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت اعضاء
فعالیت در جهت جذب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه
ارائه خدمات جانبی مشاوره ای به اعضاء از قبیل مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، مسائل تخصصی صنعت کشتیرانی و تلاش برای شناساندن اتحادیه به وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری و غیره به منظور ارائه خدمات تخصصی
تشکیل هیات داوری تخصصی دریائی به منظور حل و فصل اختلافات اعضاء با یکدیگر و با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت نظارت اتاق داوری اتاق ایرا
تأسییس و اداره امور موسسات اموزشی برای آموزش اعضاء جامعه کشتیرانی و سایر اشخاص در زمینه های تخصصی دریائی و هماهنگی با ارگانهای آموزشی و پژوهشی دریای موجود
انعقاد قرارداد جمعی با بیمه گران مسئولیت ،کلوپهای پی اند آی، موسسات مشابه درجهت حفظ منافع اعضاء
تشکیل صندوق های بورس تحصیلی و اعطای کمک هزینه تحصیلی به منظور آموزش جوانان مستعد کشور و جذب آنها در بخش امور دریایی و متناسب با جامعه دریائی کشور
برگزاری دوره های آموزشی ، انجام تحقیقات علمی و صنعتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی سمینارها ، تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی ، چاپ نشریه و کتب تخصصی و حمایت مالی از پایان نامه هایی که با موضوع مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی تدوین می گردند.
حمایت از تأسیس موسسات بهداشتی ، رفاهی ورزشی ، آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی دریائی

ماده پنج : شرایط عضویت و نحوه اجرای آن

الف- شرایط اختصاصی

- اعضای اصلی : کلیه مالکان ایرانی کشتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل مالک یک واحد شناور فلزی و یا مسافربری دارای 100 GT اعم از ثبت داخل و یا خارج باشند. شرایط ، نحوه اجراء و احراز مالکیت توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

- اعضای افتخاری : متخصصین امور کشتیرانی و صاحب منصبان مشاغل کشتی داری سابق و فعلی کشوری و لشگری بنا به دعوت هیئت مدیره ( حضور این اعضاء در جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی بدون حق رای خواهد بود.)

ب- شرایط عمومی

اشخاص حقوقی

1. اشخاص حقوقی ایرانی و اجد شرایط اختصاصی فوق الذکر

2. دارا بودن کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران

3. پذیرش مفاد اساسنامه

اشخاص حقیقی

1. تابعیت ایرانی و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

2. دارا بودن کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران

3. پذیرش مفاد اساسنامه

اشخاص حقوقی می بایست توسط دو عضو اتحادیه معرفی و تأئید گردند.

ماده شش : ارکان اتحادیه عبارتند از :

- مجمع عمومی

- هیأت مدیره

- بازرس

فصل دوم : مجامع عمومی

ماده هفت : مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد.

7-1 تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناٌ دعوتنامه جداگانه ای با امضاء هیأت مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

7-2 اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را کتباٌ بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و با مهر شرکت معرفی می نمایند.

7-3 جلسه مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد.

7-4 اخذ رای در مجامع عمومی اتحادیه بنا به تشحیص هیأت مدیره می تواند بصورت کتبی باشد.

7-5 با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را بعهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد. سپس هیأت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.

7-6 منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیأت رئیسه می رساند . همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

7-7 مصوبات مجمع در چهارجوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

7-8 حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

7-9 هریک از اعضاء در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارای یک حق رای هستند.

ماده هشت : مجامع عمومی

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

ماده نه :

مجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت در سال ( ترجیحاٌ در سه ماهه اول سال هجری شمسی ) طبق ماده 7 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ده :

وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده بشرح ذیل است :

10-1 استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال گذشته

10-2 استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال مالی گذشته و بررسی و تصویب بودجه سال جاری

10-3 تصویب مبلغ ورودیه اولیه

10-4 استماع گزارش بازرس

10-5 تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سالانه هیأت مدیره

10-6 تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری

10-7 انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیات مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته ، یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند.

10-8 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ماده یازده :

هیأت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی ( وفق ماده 7 ) بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی دارای مسولیت خواهد بود.

ماده دوازده :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده 7 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده سیزده :

مجمع عمومی فو ق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحادیه و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده چهارده :

با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روزه از تاریخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاء اتحادیه وفق ماده 7 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل اورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند راساٌ با رعایت ماده 7 اقدام نماید.

ماده پانزده :

با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضا اتحادیه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده ، هیات مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 7 دعوت نماید، درصورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهد و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 7 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید ، درخواست کنندگان مستقیماٌ نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نماید.

ماده شانزده :

درصورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی بعلت حد نصاب ، حداکثر ظرف مدت 20 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 7 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.ماده هفده :

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف – تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه

ب- انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه

ج- عزل انفرادی و جمعی اعضای هیات مدیره و بازرسان

فصل سوم : هیأت مدیره

ماده هجده :

اتحادیه بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاء که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت 3 سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

تبصره : مجامع فو ق الذکر موظفند در هر دوره دو عضو اصلی هیات مدیره را از بین دارندگان کشتی بالای یک میلیون ( GT ) انتخاب نمایند، بقیه اعضاء هیأت مدیره با رای مستقیم اعضاء مجمع انتخاب می شوند.

18-1 شرایط عضویت در هیأت مدیره علاوه بر شرایط عضویت در اتحادیه مالکیت حداقل 3000 (GT) می باشد.

18-2 بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید ، کلیه مسئولبت ها همچنان به عهده اعضای هیات مدیره قبلی خواهد بود.

18-3 انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلام مانع است.

18-4 از هر شرکت بیش از یک نفر نمی تواند به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.

ماده نوزده :

داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است از 10 روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه تسلیم نماید.

ماده بیست :

در صورت استعفاء از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده بیست و یک :

چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه بهر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت بخودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده بیست و دو :

درصورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیات مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.

ماده بیست و سه :

هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس ، یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب خواهد نمود.

تبصره : رئیس هیات مدیره رئیس اتحادیه نیز می باشد.

ماده بیست و چهار :

مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمتها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده بیست و پنج :

هیات مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده بیست و شش :

درصورت استعفاء ، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتر داشته است ، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیات مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.

ماده بست و هفت :

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

ماده بیست و هشت :

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و درصورت غیبت او با نایب رئیس است درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده بست و نه :

مصوبات هیات مدیره با رای اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده سی :

صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد .

ماده سی و یک

شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بلا مانع است ولی حق رای نخواهند داشت .

ماده سی و دو

هیات مدیره می تواند از بین خود یا از خارج ، یک نفر شخص حقیقی رابصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید

ماده سی و سه

برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیازو حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ها ،اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره وبازرس اتحادیه اخذ معرفینامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع ،فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ،تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ،کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ،نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه اتحادیه و تعمیر و سرویس به موقع آن تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه ،اجرای مصوبات در اتحادیه ضروری باشد دبیر خانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هئیت مدیره تاسیس می گردد .


ماده سی و چهار : حدود وظایف ، اختیارت و مسئولیت هیات مدیره

هیات مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل می باشد :

34-1 انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد ،

34-2- اقدام به هر نوع امر از اموریکه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد.

34-3- تهیه ،تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چهارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی

34-4- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه .

34-5- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء

34-6- راهنمائی اعضاءدر امور اجرائی ، مدیریتی ،مالی و مالیاتی ،بیمه ،مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه

34-7- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت

34-8- اقامه و استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه ، تعیین وکیل ،سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری

34-9- استخدام وعزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور

34-10- تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه

34-11- افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام

34-12- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

34-13- اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن خزانه دار است

34-14- دریافت مطالبات مالی اتحادیه

34-15- تهیه صورت دارائی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آنبه بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی

34-16- تعیین مبلغ حق عضویت سالانه به پیشنهاد خزانه دار

ماده سی و پنج : خزانه دار

خزانه دار اداره امور مالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتهای مالی اتحادیه را تنظیم ،وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه ، با اطلاع رئیس هیات مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد .ماده سی وشش :

کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضاء مشترک رئیس یا دبیر و خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء دبیر خمراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود .


فصل چهارم : بازرس

ماده سی و هفت :

37-1- یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

37-2- در صورت فوت ،استعفا بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده سی و هشت :وظایف بازرس

38-1- نظارت برکلیه اقدامات وعملیات هیات مدیره درحدود مقررات این اساسنامه وتطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و درصورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع ورفع آنرا درخواست می نماید .

38-2- بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی عادی سالانه و همچنین درصورت لزوم کلیه اسناد واوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرارداده وموظف است نظرخودرا بصورت مکتوب دراختیار مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع تهیه وارائه خواهد نمود. 38-3- بازرس حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه وارائه خواهد نمود .

38-4- بازرس موظف است درکلیه امورمربوط به دعوت و برگزاری مجامع عموم عادی وفوق العاده نظارت نماید.

38-5- بازرس موظف است یک نسخه ازگزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد .

38-6- سال مالی اتحادیه ازاول فروردین هرسال شروع وبه آخر اسفند همان سال ختم می شود باستثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تاسیس اتحادیه است .


ماده سی ونه : کمیته ها ومشاوران

اتحادیه بمنظور پیشبرد اهداف وایفای وظایف خود می تواند کمیته هائی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو واعضاء حقیقی اتحادیه تشکیل دهد . نوع فعالیت هرکمیته وتعداد اعضای آن وطرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه وتصویب می گردد .

فصل پنجم : منابع مالی

ماده چهل :

اشخاص حقیقی وحقوقی داوطلب عضویت دراتحادیه موظف به پرداخت ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند .


ماده چهل ویک :

هرعضو علاوه برورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود رابه حساب جاری اتحادیه واریز وقبض رسید آنرا نیز تحویل دبیرخانه نماید .

تبصره : اعضائی که مالک بیش از3000 (GT) می باشند، علاوه برحق عضویت سالیانه مبالغی را به صلاحدید عضو به اتحادیه کمک خواهند کرد.

ماده چهل و دو :

اتحادیه می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت وکمکهای نقدی وغیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردارگردیده وچنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار واخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها واشخاص عضو را دارد.

فصل ششم : انحلال وتصفیه

ماده چهل وسه :

اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا برطبق رای نهایی وقطعی محاکم قضائی منحل می شود وعملیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران صورت می گیرد.

ماده چهل وچهار :

چنانچه انحلال اتحادیه ازسوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر ازنمایندگان اعضاء انتخاب می نماید . انتخاب اعضاء هیات مدیره اتحادیه قبل از انحلال درمقام اعضاء هیات تصفیه بلامانع است . چنانچه انحلال اتحادیه ازسوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیات تصفیه راتعیین خواهد نمود . هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وضعیت بدهی ها ودارائی ها را روشن وپس از تسویه کلیه اموال منقول وغیر منقول باقیمانده جهت اجرای موضوع ماده 46 دراختیار اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران قرارخواهد گرفت .

ماده چهل وپنج :

پس از اعلام انحلال اتحادیه وتعیین اعضاء هیات تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد ، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند .

ماده چهل و شش:

هیات تصفیه بعد از ادای دیون و وصول مطالبات اتحادیه وفروش اموال اتحادیه چنانچه وجهی باقی ماند به سازمانی که با اهداف مشابه کارمی کند و یا برای انجام اهداف مشابه تشکیل گردیده است، تسلیم خواهد نمود .

ماده چهل وهفت :

وظایف وتکالیف واختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون اتحادیه وبطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب 24/12/1347 ومفاد اساسنامه خواهد بود .

ماده چهل وهشت :

این اساسنامه دریک مقدمه و48 ماده و3 تبصره تهیه وبه تصویب هیات موسس اتحادیه متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسیده است .

علی اشرف افخمی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش
غلامحسین گلپرور مدیرعامل کشتیرانی ایران وهند
بهزاد سیف الهی مدیرعامل کشتیرانی بنیاد
حسین کاشانی مدیرعامل شرکت دریا کوش
امان الله حیات داوودی مدیرعامل شرکت پیلاری
محمد حمید کمال مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر
حسین میرزائی مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویس
جلیل خبره مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (ایران صدرا)
حسن جلیل زاده مدیرعامل کشتیرانی جنوب خط ایران
محمد ابراهیم تبریزی مدیرعامل ماروس قشم
حسین اشجعی مدیرعامل خط دریا بندر
فریدون علیپور امینی مدیرعامل خط دریا بندر
یحیی روشنائی مدیرعامل شرکت تولیدی وبازرگانی لازک
مسعود سلطانپور مدیرعامل شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران
عباس اژدری نماینده مدیرعامل شرکت طاووس بهشتی کیش
اسماعیل امیران مدیرعامل کشتیرانی بحرگان
همایون صفوی مدیرعامل شرکت دنج سفرکیش
عطا الله رازقی مدیرعامل شرکت خدمات دریایی پارس
افروز شریفیان مدیرعامل شرکت خدمات ساحلی ایران
علی شمس اردکانی مدیرعامل شرکت آسیای آرام
حمید کشاورزی مدیرعامل شرکت خدمات دریایی ومهندسی کشتیرانی
محمدتقی روشنایی مدیرعامل شرکت ماروس ترابر
محمدباقر اعلائی مدیرعامل شرکت تاید واتر
ابوالقاسم حسنی مدیرعامل شرکت فلات قاره ایران