چهارشنبه 24 مهر 1398
آیین نامه عضویت
«آیین نامه عضویت در اتحادیه مالکان کشتی ایران»

براساس بند 3 ماده 34 اساسنامه اتحادیه این آیین نامه تدوین و تنظیم و در جلسه مورخه هیات مدیره تصویب و به اجرا گذارده می شود.

الف: اعضای اصلی

ماده 1- کلیه مالکان ایرانی اعم از حقیقی و یا حقوقی که مالک یک واحد شناور فلزی یا مسافر بری دارای 100GT اعم از ثبت داخل و یا خارج باشند می توانند درخواست عضویت در این اتحادیه را بنمایند.

ماده 2- متقاضی بایستی حائز شرایط عضویت برابر ماده 5 اساسنامه بوده و کلیه مدارک مورد نیاز را برابر با لیست شماره 1 ارائه نماید (لیست شماره 1 پیوست این نامه)

1-2- معرفی نامه و تاییدیه کتبی دو عضو اتحادیه را ارائه نماید (اشخاص حقوقی)

2-2- فرم پرسشنامه اتحادیه را تکمیل و ممهور به مهر نموده و ارائه نماید (فرم پرسشنامه 1 و منظم به این آیین نامه است)

3-2- نامه رسمی متقاضی جهت عضویت در اتحادیه ارائه شود.

4-2- تاییدیه کتبی با امضاء و ممهور به مهر مبنی بر پذیرش مفاد اساسنامه و آیین نامه ها و تصمیمات متخذه و ارکان اتحادیه (فرم 2 پیوست آیین نامه) ارائه شود.

ماده 3- اقدام دبیرخانه:

دبیرخانه پس از دریافت مدارک و اطمینان از تکمیل مدارک مشروحه در مفاد بالا موظف است در اولین جلسه هیات مدیره حداکثر در طول یکماه پس از دریافت، موضوع را مطرح ونتیجه را حداکثر در طول یک هفته پس از اتمام جلسه به عضو داوطلب کتباً اعلام دارد.

1-3- هیات مدیره پس از استماع گزارش دبیراتحادیه و ارائه مدارک نسبت به تایید به احزار مالکیت شناور اظهار نظر نموده و درصورتجلسه درج گردد.

2-3- هیات مدیره نسبت به عضویت داوطلب اخذ تصمیم گرفته و عضو می تواند با آراء نصف بعلاوه یک (ویا اتفاق آراء) به عضویت درآید. موضوع دقیقاً درصورتجلسه درج می گردد.

ماده 4- حق عضویت:

1-4- اعضای اتحادیه موظفند مطابق با بند 2 ماده 10 و ماده 41 اساسنامه براساس مصوبات مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده حق عضویت سالانه خود را حداکثر در طول سه ماهه اول هر سال به حساب اتحادیه واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه ارائه نمایند.

2-4- در صورت تاخیر در پرداخت حق عضویت و داشتن عذر موجه، دبیرخانه موظف به ابلاغ کتبی با دادن یک فرجه دو ماهه به عضو یاد شده می باشد.

3-4- دبیرخانه در صورت عدم دریافت حق عضویت پس از دو ماه فرجه، حق دارد تا خدمات جاریه اتحادیه را به عضو مورد نظر قطع نموده و موضوع را در جلسه هیات مدیره مطرح نماید.

4-4- در صورتیکه عضو یاد شده حق عضویت خود را در طول دوسال پرداخت ننموده و با اتحادیه تسویه ننماید، عضویت رسمی وی در اتحادیه معلق می گردد و پایداری آن موکول به تصمیم هیات مدیره می باشد.

ب: اعضای افتخاری:

ماده 5: هیات مدیره بنابر نیاز و بهره برداری از تجارب از صاحب و مالکان کشتی داری سابق و فعلی کشوری و لشکری جهت حضور در جلسات دعوت به عمل می آورد. مدت زمان عضویت افتخاری یاد شده در جلسه هیات مدیره تصمیم گیری می شود.

تبصره 1: این اشخاص می توانند در جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی بنا به تشخیص هیات مدیره بدون حق رای حضور یابند.

ماده 6: استعفاء، اخراج، تعویض و یا انحلال:

در صورت استعفاء عضویت، اخراج و یا انحلال و یا تعویض در شرکت عضوی که نماینده آن در هیات مدیره یا یکی از کمیته ها فعالیت می نماید ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوعه وی منتفی و زایل خواهد شد و لذا سمت وی به عضو علی البدل تفویض می گردد و درصورت نیاز برابر آیین نامه انتخابات به عمل خواهد آمد.

این آیین نامه در 6 ماده و 1 تبصره در تاریخ  86/07/23به تصویب هیات مدیره رسیده و قابل اجرا است.

امضای اعضای هیات مدیره :
لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتحادیه مالکان کشتی ایران
درخواست عضویت شرکت با امضای مدیرعامل / شخص حقیقی و ممهور به مهر
فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی ( اشخاص حقوقی )
فتوکپی مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ( اشخاص حقوقی )
فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی ( مدیرعامل و شخص حقیقی )
لیست مشخصات یک شناور در حد GT 100 ( مالکیت و یا مدیریت )
کپی گل ( شناسنامه ) شناور مذکور ( حقیقی و حقوقی )
کپی گواهینامه های صادره و بیمه نامه حداقل یک شناور بیش از GT 100 ( حقیقی و حقوقی )
دو قطعه عکس 4×3 ( مدیرعامل و یا شخص حقیقی )
تکمیل پرسشنامه
معرفی نامه کتبی برای نماینده تام الاختیار شرکت و یا شخص حقیقی جهت حضور در جلسات
پرداخت حق عضویت به حساب بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 209 به حساب شماره 170801393 و یا به حساب بانک سرمایه شعبه کریمخان کد 1013 به حساب شماره 1-134033-810-1013 به مبلغ 8/000/000 ریال بنام اتحادیه مالکان کشتی ایران
پرداخت حق ورودیه به حساب بانک های ذکر شده در بند 11 به مبلغ 10/000/000 ریال
ارائه کارت عضویت اتاق بازرگانی ( در صورت عدم عضویت اتاق می توان پس از حضور در اتحادیه نسبت به دریافت آن اقدام نمود ).