چهارشنبه 24 مهر 1398
آیین نامه کارگروه ها
«آیین نامه کمیته های اتحادیه مالکان کشتی ایران»

مقدمه: اتحادیه مالکان کشتی به منظور پیشبرد اهداف و ایفای صحیح وظایف خود کمیته هایی متشکل از نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل می دهد که نوع فعالیت، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب اعضاء و وظایف آنان براساس این آیین نامه خواهد بود.

این آیین نامه براساس بند 3 ماده 34 اساسنامه تدوین و تنظیم گردیده و درجلسه مورخه 23/07/86 هیات مدیره تصویب و به اجرا گذارده می شود.

ماده 1: کمیته ها

کمیته های مشروحه زیر می توانند به پیشبرد اهداف اتحادیه کمک کنند:

1-1- کمیته حقوقی و داوری و امور بین الملل

2-1- کمیته فنی مالی و اقتصادی

3-1- کمیته امور بندری و حمل و نقل دریایی

4-1- کمیته آموزش

ماده 2: اعضاء

1-2- تعداد اعضای هرکمیته 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل خواهد بود.

2-2- نصف تعداد اعضای هر کمیته (3نفر) پس از یک دوره زمانی بایستی تغییر یابد.

3-2- هریک از اشخاص حقیقی در دو کمیته و اشخاص حقوقی می توانند در همه کمیته ها حضور یابند.

ماده 3: مدت دوره عضویت در کمیته

مدت دوره عضویت در کمیته 2 سال تعیین می گردد.

ماده 4: نحوه حضور اعضاء در کمیته ها

1-4- دبیرخانه قبل از شروع هر دوره جهت حضور نماینده و یا معرفی اعضاء در کمیته ها مراتب را طی بخشنامه ای به اعضاء اعلام می دارد.

2-4- هر عضو داوطلب حضور در کمیته کتباً شخص مورد نظر خود را به همراه مشخصات کامل وی و ارائه تجربیات کاری و تخصصی و تحصیلات وی به دبیرخانه معرفی می نماید.

3-4- افراد معرفی شده برای هرکمیته دسته بندی شده به همراه مشخصات و تخصص هریک در اولین جلسه هیات مدیره ارائه ومطرح خواهد شد.

4-4 اعضای هیات مدیره با توجه به مشخصات و تجربیات آنان نسبت به ترتیب اولویت حضور هر یک از اعضاء در کمیته ها اظهار نظر نموده، تعیین و نهایتاً اعضاء در کمیته ها را تکمیل می نمایند.

5-4- تعداد 7 نفر اول در اولویت، اعضای اصلی و 2 نفر بعدی به عنوان علی البدل خواهد بود.

6-4- دبیرخانه نام اعضای منتخب را به هریک از شرکتها و یا شخص حقیقی جهت حضور در کمیته ها ابلاغ می نمایند.

7-4- براساس طرح زمان بندی شده، دبیرخانه موظف است جهت حضور اعضاء در جلسات کمیته ها کتباً با قید موضوع جلسه به اعضاء اعلام دارد.

تبصره 1: حتی الامکان جلسات کمیته ها در طول ساعات اداری تشکیل می گردد و تعداد جلسات در ماه بنا به نیاز خواهد بود (حداقل یک جلسه درماه تشکیل می گردد)

8-4- اداره جلسات هرکمیته با انتخاب یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان منشی اجرا می گردد.

1-8-4 – در صورت عدم حضور رئیس، نایب رئیس جلسات را رهبری می نماید.

2-8-4- منشی موظف به تهیه صورتجلسات از کلیه مذاکرات و تصمیماتی که پس از ارائه نظرات کارشناسی گرفته شده می باشد که پس از ختم جلسه به امضای اعضای حاضر رسانده و سپس به دبیرخانه تحویل می گردد.

3-8-4- جلسات با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

9-4- نتایج حاصل از جلسات که نهایی گردیده است به اولین جلسه هیات مدیره ارائه خواهد شد.

تبصره 2: در صورت نیاز بنا به دعوت هیات مدیره یک یا دو نفر از اعضای کمیته در جلسات هیات مدیره به منظور توجیه بیشتر حضور خواهند یافت.

تبصره 3: بنا به تشخیص اعضای کمیته می توان از دیگر کارشناسان اعضای اتحادیه نیز جهت مشاوره دعوت بعمل آید.

ماده 5: وظایف


برخی از وظایف کمیته ها در اهداف اساسنامه مستتر است لیکن براساس موقعیت زمانی امکان دارد برخی از موضوعات از طریق هیات مدیره به کمیته ها ارجاع گردد و یا گاه بنا به پیشنهاد اعضاء خواهد بود که بدیهی است پس از تایید هیات مدیره به کمیته ها ارائه خواهد شد.

اهم وظایف کارشناسی کمیته ها:

1-5- کمیته حقوقی و داوری و امور بین الملل

1-1-5- تهیه آیین نامه داوری

2-1-5- تجدید نظر در قوانین دریایی و ارائه پیشنهادات

3-1-5- بررسی و تجزیه و تحلیل در رابطه با کنوانسیونهای بین الملل وارائه نظریه

4-1-5- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و داوری درمقابل سوالات اعضاء اتحادیه

5-1-5- پیشنهاد طرحهای قانونی در جهت تسهیل فعالیتهای دریایی اعضاء

6-1-5- بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی که از طریق هیات مدیره به کمیته ارجاع می گردد.

7-1-5- ارائه روشی جهت برقراری ارتباط با اتحادیه های مشابه درکشورهای مختلف

8-1-5- پیشنهاد جهت عضویت در هریک از جوامع بین المللی که درجهت ارتقاء موقعیت اتحادیه و نیز موفقیت و پیشرفت برای اعضاء اتحادیه باشد.

9-1-5- پیشنهاد حضور در سمینارها و همایشها و نمایشگاههای بین المللی و انجام هماهنگی های لازم

2-5- کمیته فنی، مالی و اقتصادی

1-2-5- ارائه راهکار در رابطه با حذف مالیاتهای مضاعف با کشورهای مورد نظر اتحادیه

2-2-5-ارائه پیشنهاد در جهت اخذ امتیازاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شرکتها اشخاص حقیقی عضو اتحادیه

3-2-5- ارائه روش مالیاتی قابل اجرا مطابق و مشابه سیستم های موجود جهانی

4-2-5- نحوه تشکیل صندوق بورس تحصیلی و اعطای کمک هزینه تحصیلی به منظور آموزش جوانان

5-2-5- تهیه روشی مقبول به منظور انعقاد قراردادهای لازم با بانکها و موسسات اعتباری داخلی و بین المللی در جهت اخذتسهیلات و اعتبارات برای توسعه فعالیت اعضاء

6-2-5- بررسی و ارائه روشی جهت تشکیل بانک حمل ونقل دریایی

7-2-5- بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با حذف هزینه های گزاف تامین اجتماعی و اخذ

7-2-5- بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با حذف هزینه های گزاف تامین اجتماعی و اخذ 78/7% به استناد ماده 149 قانون تامین اجتماعی

8-2-5- ارائه راهکاری جهت سوق دادن صندوق ذخیره ارزی به سمت ارگانهای دریایی

9-2-5- بررسی و ارائه راهکار در رابطه با موضوعاتی که از طریق هیات مدیره به کمیته ارجاع می گردد.

3-5- کمیته امور بندری و حمل ونقل دریایی:

1-3-5- ارائه راهکارهای لازم در جهت تعیین جایگاه حاکمیت سازمان بنادر و تصدی گری توسط شرکتهای خصوصی

2-3-5- برنامه ریزی و ارائه راهکار اجرایی در رابطه با نرخ سوخت شناورهای ساحلی و آن دسته از شناورهایی که از آبهای ایران خارج می شوند.

3-3-5- ارائه روشی به منظور فعال شدن اتحادیه در بخش برنامه نویسی پنجم کشور

4-3-5- ارائه راهکار جهت ایجاد تفاهم نامه های کلی با وزارت صنایع و ایجاد مزایای مورد نیاز با کشتی سازی های داخلی

5-3-5- بررسی و ارائه راهکار در رابطه با موضوعاتی که از طریق هیات مدیره به کمیته ارجاع می شود.

4-5- کمیته آموزش
:

1-4-5- ارائه نحوه بهره برداری از امکانات آموزشی موجود در کشور جهت آموزش و عمومیت دادن STCW برای شناورهای کوچک و رفع معضل کمبود ناخدا برای شناورهای بالای 500 GT

2-4-5- طراحی و برنامه ریزی همایش های تخصصی

3-4-5- بررسی کتب و مقالات تخصصی مورد نیاز اعضای اتحادیه

4-4-5- ارائه راهکار جهت تاسیس و اداره امور یک موسسه آموزشی برای آموزش اعضای اتحادیه

5-4-5-روشی جهت هماهنگی با ارگانهای آموزشی و پژوهشی دریایی در کشور

6-4-5- پیشنهاد راهکارهایی و نحوه اجرای آنها در راستای ارتقاء وضعیت ناوگان اعضاء جهت کسب اعتبار جهانی پرچم رسمی کشور

7-4-5- بررسی و ارائه راهکار در رابطه با موضوعاتی که از طریق هیات مدیره به کمیته ارجاع می گردد.

5-5 کمیته امور بین الملل

ماده 6: استعفا، اخراج، انحلال و یا تعویض در شرکت

در صورت استعفاء عضویت، اخراج و یا انحلال و یا تعویض در شرکت عضوی که نماینده آن در یکی از کمیته ها فعالیت می نماید ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوعه وی منتفی و زایل خواهد شد و لذا سمت وی به عضو علی البدل تفویض می گردد و در صورت نیاز برابر آیین نامه انتخابات به عمل خواهد آمد.

این آیین نامه در 6 ماده و 2 تبصره تهیه و قابل اجراست.

مورد تایید است.