چهارشنبه 24 مهر 1398
آیین نامه مالی و معاملاتی
« آئین نامه معاملات اتحادیه مالکان کشتی ایران »

بمنظور تعیین و تدوین محدوده انجام معاملات خرید و یا فروش کالا و خدمات در اتحادیه مالکان کشتی ایران که منبعد در این آئین نامه « اتحادیه » نامیده میشود ، سعی بر این گردیده که اقلام کالا و مواد و خدمات از نظر نوع مبلغ طبقه بندی شده و روش های انجام معاملات که نیز تعیین کننده حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از مسئولان ذیربط در « اتحادیه » می باشد ، بصورت واضح ارائه گردد .

ماده 1 : توضیحات

1-1-اتحادیه : منظور از اتحادیه ، اتحادیه مالکان کشتی ایران است که از این پس در این آئین نامه« اتحادیه » نامیده میشود .

2-1-آئین نامه : منظور از آئین نامه ، مجموعه دستورالعمل ها ومقرراتی است که پس از تصویب هیأت مدیره « اتحادیه » رعایت و اجرای آن الزامی می گردد .

3-1- معامله : عبارت از انجام امور مربوطه به خرید و فروش کالا و خسارت و اجاره و پیمانکاری که در قالب اختیارات مالی به صورت یکجا و یا انعقاد قرارداد باشد .

4-1- استعلام بها : عبارت است از اخذ قیمت از فروشندگان کالا و خدمات به منظور انجام هر یک از معاملات مورد عمل اتحادیه .

5-1- اموال و اجناس مازاد بر احتیاج :

عبارت است از اموال و اجناسی که مورد نیاز اتحادیه نمی باشد ( اعم از اموال و اجناس راکد و اسقاطی ) .

ماده 2 : مناقصه :

عبارت است از دعوت از فروشندگان کالا یا خدمات جهت اخذ قیمت مناسب به منظور ایجاد رقابت کسب منافع بیشتر برای اتحادیه از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و یا بطریقی که هیأت مدیره مصوب می نمایند .

1-2- مناقصه محدود : همان مناقصه که بوسیله ارسال نامه از تعداد مشخصی از فروشندگان کالا یا خدمات دعوت میشود .

2-2- ترک مناقصه : عبارت است از انجام مناقصه بدون رعایت مقررات مناقصه .

ماده 3- مزایده :

عبارت است از فروش کالا از طریق درج آگهی از روزنامه کثیرالانتشار به منظور ایجاد رقابت و کسب قیمت بالاتر از خریداران و یا بطریقی که هیأت مدیره مصوب می نمایند .

1-3- مزایده محدود : همان مزایده که بوسیله ارسال نامه از تعداد مشخصی از خریداران کالا دعوت میشود .

2-3- ترک مزایده : عبارت است ازانجام مزایده بدون رعایت مقررات مزایده .

ماده 4- حدود و شمول معاملات :

معاملات به سه روش زیر اجرا می گردد :

1-4- معاملات مرحله اول ( جزئی ) : شامل معاملاتی است که ارزش کل آن زیر 000/000/1 ریال می باشد .

2-4- معاملات مرحله دوم : شامل معاملاتی است که ارزش کل آن بالای 001/000/1 ریال الی 000/000/000/50 ریال می باشد .

3-4- معاملات مرحله سوم : شامل معاملاتی که ارزش کل آن بیشتر از 001/000/50 ریال می باشد.

تبصره 1 : هیأت مدیره اتحادیه میتواند حداقل و حداکثر مبلغ هر یک از انواع معاملات را هر ساله با توجه به نرخ تورم تعدیل نماید .

ماده 5 : روش انجام معاملات :

به سه روش زیر اجرا می گردد :

1-5- روش انجام معاملات مرحله اول ( جزئی ) : این معاملات بصورت عادی توسط متصدی خرید تا سقف 1/000/000 ریال با رجوع و تحقیق در بازار به حداقل قیمت صورت می پذیرد . مراتب رعایت صرفه و صلاح اتحادیه در معاملات موضوعی طی تأیید مدیر مالی و اداری به تصویب دبیر کل اتحادیه عملی شده و اقدامات خرید و ثبت و درج در حساب های مربوطه صورت خواهد پذیرفت .

2-5- روش انجام معاملات مرحله دوم ( متوسط ) : سقف رقمی این معاملات از 1/000/100 تا 50/000/000 ریال و بصورت اخذ استعلام از سه منبع معتبر فروش کالا و یا ارائه خدمات با رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و با تأیید دبیر کل و تصویب خزانه دار اتحادیه به حداقل قیمت از یه استعلام بعمل آمده صورت پذیرفته و اقدامات مربوطه به خرید و ثبت و درج ارجاء های مربوطه مجمع خواهد شد .

3-5- روش انجام معاملات مرحله سوم ( عمده ) : سقف رقمی این معاملات از 50/000/100 ریال بالا به تصویب هیأت مدیره نیاز دارد اقدامات تهیه کالا و خدمات مورد نیاز اتحادیه با نظارت خزانه دار و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و دبیر کل توأماً صورت پذیرفته و سایر تشریفات مربوط به خرید و ثبت و درج در حساب های مربوطه توسط امور مالی اتحادیه عمل می گردد و بنا به تشخیص هیأت مدیره سه نفر از طریق استعلام بها و یا مناقصه محدود و عمومی .

تبصره 2 : دریافت نامه ، دورنگار و پست الکترونیکی به منزله استعلام بها کتبی می باشد .

تبصره 3 : سایر موارد و مقررات و مسائل عرضی در معاملات و خرید و فروش در این آئین نامه ملاک عمل کلی خواهد بود .

ماده 6 - روش فروش کالا های مازاد بر احتیاج و اسقاطی :

مبنای نصاب در فروش اموال و کالا های مازاد بر احتیاج و یا اسقاطی اتحادیه مبلغ برآورد کارشناس منتخب « اتحادیه » به تناسب و نوع کالا و خدمات و همچنین رعایت قیمت رایج آن می باشد .

لذا اجناس و کالا هائیکه ارزش جزئی داشته باشند با نظر دبیر کل و به بالاترین قیمت قابل فروش خواهد بود .

اجناس و کالا هائیکه ارزش متوسط داشته باشند با نظر دبیر کل و خزانه داربه بالاترین قیمت قابل فروش خواهد بود.

اجناس و کالا هائیکه ارزش زیاد داشته باشند با نظر هیأت مدیره و کارشناس دادگستری به بالاترین قیمت قابل فروش خواهد بود .

تبصره : برگزاری تشریفات آگهی مزایده فروش برای اجناس و کالاهای با ارزش « زیاد » الزامی است .این آئین نامه در 6 ماده و 3 تبصره در جلسه مورخ .......................... مورد تصویب و تأیید قرار گرفت .