چهارشنبه 24 مهر 1398
آیین نامه فعالیت در دفاتر نمایندگی
« آئین نامه و روش اجرائی فعالیت در دفاتر نمایندگی اتحادیه مالکان کشتی ایران »

مقدمه : بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای صحیح وظایف و تسهیل در اجرای امور در دفاتر نمایندگی اتحادیه مالکان کشتی ایران و بر اساس بند 2 اساسنامه ، این آئین نامه تدوین و تنظیم گردیده و در نشست مورخه ............ هیأت مدیره تصویب و جهت اجرا به شعبات ابلاغ می شود .
ماده 1 : تأسیس شعبات :
از آنجائیکه فعالیت اعضاء اتحادیه به ترتیب در بندرعباس ، خرمشهر ، بوشهر و بندر انزلی بیشتر از دیگر مناطق می باشد . لذا دفاتر نمایندگی به شرح زیر و به ترتیب اولویتی که هیأت مدیره تعیین می نماید در هر یک از بنادر زیر فعال می گردند :
1-1. بندر عباس
2-1. بندر خرمشهر
3-1. بندر بوشهر
4-1. بندر انزلی
تبصره 1 : در صورت فعال شدن اعضاء در دیگر بنادر کشور با تصمیم هیأت مدیره نسبت به تأسیس دفتر نمایندگی در آن بندر نیز اقدام خواهد شد .
ماده 2 : نحوه تأمین هزینه ها :
با توجه به سرمایه و بودجه موجود در اتحادیه برای تأسیس دفاتر نمایندگی و پرداخت هزینه های جاری آن ، نیاز به کمک های مالی و استفاده از امکانات اعضاء در بنادر حداقل برای مدت یک تا دو سال دارد تا بتوان هزینه ها را پرداخت نموده و پس از ایجاد سرمایه برای دفتر نمایندگی ، این دفتر بصورت خودکفا به فعالیت خود ادامه خواهد داد .
تبصره 2 : چنانچه در آتیه دفاتر نمایندگی از نظر مالی خودکفا گردند ، موضوع کمک های مالی اعضاء از متن این ماده حذف می گردد.
ماده 3 : وظائف شعبات :
1-3. کلیه مفاد اساسنامه را رعایت می نمایند .
2-3. سیاستهای متخذه هیأت مدیره که به دفاتر نمایندگی ابلاغ می شود ، رعایت می نمایند .
3-3. کلیه مالکان شناور غیر عضو را در حوزه مربوطه به خود جذب نموده و حقوق ورودیه و عضویت سالیانه را به حساب دفتر مرکزی واریز و اسامی اعضاء را اعلام می نمایند .
تبصره 3 : بمنظور عضویت اعضاء جدید در اتحادیه هر عضو مدارک تهیه شده در آئین نامه عضویت را تکمیل و در صورت تطابق مدارک عضو با آئین نامه عضویت آنها را برای دفتر مرکزی ارسال می دارد .
تبصره 4 : حق ورودیه و حق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه می باشد که هر ساله مورد بازنگری قرار گرفته و تعیین می گردد .
4-3. کلیه وظائف محوله که از دفتر مرکزی براساس مندرج در اساسنامه به هر یک از دفاتر نمایندگی داده می شود ، تحت نظارت و با هماهنگی دفتر مرکزی اجرا می گردد .
5-3. کلیه مسائل و مشکلات عملیاتی منطقه ای اعضاء اتحادیه با هماهنگی دفتر مرکزی و با حضور مستقیم مسئول دفتر در سازمان ها و ادارات تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج حاصل باطلاع دفتر مرکزی کتباً ارسال می گردد .
6-3. مسائل آموزش مورد نیاز اعضای منطقه ای اتحادیه ، به دفتر مرکزی اعلام تا برای اینگونه آموزش ها توسط دفتر مرکزی برنامه ریزی و در منطقه باجرا درآید .
تبصره 5 : هماهنگی های لازم برای اجرای آموزش ها از سوی دفاتر نمایندگی انجام می پذیرد . ( از جمله جذب اعضاء محل تشکیل کلاس و ... )
7-3. کلیه مسائل داوری مورد نیاز به دفتر مرکزی اعلام تا اینگونه مسائل در دفتر مرکزی انجام پذیرد.
8-3. هرگونه پیشنهادات در زمره قوانین مرتبط با فعالیت کشتیرانی و کشتی داری و یا تغییراتی در دستورالعمل های عملیاتی که از سوی سازمان ها و ادارات صادر شده است ، بصورت مکتوب و با ادله به دفتر مرکزی جهت طرح درکارگروه ها و پیگیری از طریق ادارات دولتی ارسال می گردد .
9-3. در صورت درخواست عضویت ، فردی در دفاتر نمایندگی بعنوان عضو افتخاری که بتواند مشورت های لازم را به این دفاتر بدهد هرگونه پیشنهاد بصورت مکتوب و به همراه رزیومه فرد مورد نظر برای دفتر مرکزی ارسال تا با تصویب هیأت مدیره بعنوان عضو افتخاری رسیده جهت همکاری و فعالیت وی در آن دفتر ابلاغ می گردد .
ماده 4 : تشکیل زیر کارگروه :
در صورتی که دفاتر نمایندگی در مناطق خود با مشکلاتی مواجه هستند که نیاز به تشکیل کمیته و یا کارگروهی دارد که می بایستی بر روی موضوعاتی به بحث گذارده و تصمیم گیری گردد . این کارگروه ها با هماهنگی دفتر مرکزی و تأیید هیأت مدیره تشکیل و نتایج حاصل از آن در صورتی که تصمیمات متخذه در این کارگروه ها می بایستی از طریق دفاتر نمایندگی به مسئولین منطقه ای منعکس گردد مراتب قبل از اجرا با دفتر مرکزی هماهنگی شود .
تبصره 6 : تشکیل هرگونه کارگروهی در دفاتر نمایندگی بمنظور نرخ گذاری و یا در هر زمینه دیگر ، نیاز به موافقت هیأت مدیره اتحادیه دارد طرح مورد نظر می بایستی قبلاً به دفتر مرکزی ارسال گردد .
ماده 5 : ارسال اطلاعات و خبرهای منطقه ای :
اتحادیه مالکان کشتی ایران دارای یک سایت مرکزی و یک خبرنامه ماهیانه می باشد . لذا دفاتر نمایندگی موظفند تا اخبار و اطلاعات مهم و قابل توجه را جهت درج در سایت و همچنین خبرنامه اتحادیه بهمراه شرح و تفضیل و در صورت امکان همراه با عکس به دفتر مرکزی ارسال دارند . کلیه اطلاعات و فعالیت های اعضای جذب شده در دفاتر نمایندگی بهمراه آدرس ایمیل و عکس مالک حقیقی و یا مدیر عامل عضو حقوقی را جهت معرفی در خبرنامه و درج در سایت ارسال می دارد .
ماده 6 : هرگونه مورد خاص در مسیر اجرا با هماهنگی با دفتر مرکزی باجرا در می آید .
ماده 7 : این آئین نامه در 7 ماده و 6 تبصره جهت اجرا به تصویب هیأت مدیره رسیده است .