چهارشنبه 24 مهر 1398
مقدمه
هیأت مدیره :


از تاریخ اولین مجمع عمومی اتحادیه تا کنون پنج دوره هیأت مدیره انتخاب و مدت زمان فعالیت دوره پنجم تا شهریور ماه سال 1399 ادامه دارد.

در دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه به تاریخ 29/06/1396 پنجمین انتخابات اعضاء هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران و چهارمین انتخابات اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی مالکان کشتی ایران به صورت همزمان انجام و افراد ذیل به مدت سه سال و هیات مدیره انتخاب گردیدند.- اعضاء هیأت مدیره :

1. آقای دکتر محمد سعیدی - مدیرعامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

2. کاپیتان نصراله سردشتی – مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران

3. آقای امان اله حیات داودی – رئیس هیات مدیره شرکت صید صنعتی صدف

4. آقای امید مرادی - مدیرعامل شرکت امیدان ساحل پارسیان

5. آقای محمدحسین شم خانی - مدیرعامل شرکت کلان ساحل جنوب

6. آقای علی رضوانی – عضو حقیقی اتحادیه 

7. آقای عبدالحسین خدری – رئیس هیات مدیره شرکت خدری جهان دریا- اعضای علی البدل :

1.آقای محمود کیا - مدیرعامل شرکت کشتیرانی کاسپین بنیاد

2.آقای علی اکبر غنجی- مدیرعامل شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا- بازرسین :

منتخب در دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه به تاریخ 29/06/96

1.آقای معاد نورالدینی – بازرس اصلی

2. آقای مجید جهانی فر- بازرس علی البدل