چهارشنبه 24 مهر 1398
دبیرخانه
دبیرخانه:

1- مهندس علی شریفی (دبیرکل)

2- آقای یحیی ضیایی مهرجردی (مشاور ارشد)

3- خانم مریم جوادی (مسئول دفتر- امور اداری)

4- خانم مهدیه لاچینی (روابط عمومی - سایت)

5- خانم فرشته خدامی (روادید)

6- خانم سمیه خدامی (امور مالی - لاگ بوک)

7- آقای رضا عزیزی (امور اداری- بیمه و آموزش)

8- آقای مقداد ناصحی (خدمات و تحصیلدار)مشاورین:

1- آقای محمد فراهانی (مشاور مالی)
 
2-آقای عباس هوشنگی (مشاور رایانه)