چهارشنبه 24 مهر 1398
کارگروههای متشکله در اتحادیه
کارگروههای متشکله در اتحادیه
کارگروهها  
امور دریایی و بندری اعضا صورت مذاکرات
امور مالی، اقتصادی و بیمه اعضا صورت مذاکرات
حقوق دریایی و امور بین الملل اعضا صورت مذاکرات
منابع انسانی دریایی و آموزش اعضا صورت مذاکرات
وجوه اداره شده اعضا صورت مذاکرات
گردشگري دريايي اعضا صورت مذاکرات
دریای خزر اعضا صورت مذاکرات
1