چهارشنبه 24 مهر 1398
عضویت اتحادیه در سازمان بنادر و دریانوردی
عضویت اتحادیه در سازمان بنادر و دریانوردی
کارگروهها  
شورای عالی مدیران ارشد دریایی کشور اعضا صورت مذاکرات
منابع انسانی دریایی و آموزش اعضا صورت مذاکرات
حفاظت ایمنی اعضا صورت مذاکرات
راهبری کشتی اعضا صورت مذاکرات
کارگروه دریایی و آموزش اتاق فکر اعضا صورت مذاکرات
1