چهارشنبه 24 مهر 1398
عضویت اتحادیه در ارگانها ( سایر)
عضویت اتحادیه در ارگانها (سایر)
کارگروهها  
اتحاديه مالكان كشتي كشورهاي اسلامي (OISA) اعضا صورت مذاکرات
كميسيون شوراي عالي صنايع دريايي در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضا صورت مذاکرات
كميته كشتيراني و دريانوردي در انجمن مهندسي دريايي ايران اعضا صورت مذاکرات
كارگروه سه جانبه مقاوله نامه كار دريايي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعضا صورت مذاکرات
1