چهارشنبه 2 خرداد 1397
بخشنامه ها

بانک اطلاعات مصرف سوخت کشتی در وب سایت GISIS

بخشنامه دریافت مواد زائد از کشتیها توسط بنادر کشور

اعلام تفویض در حوزه کنوانسیون کار دریایی

شناورهای تحت پرچم کشور میکرونزیا

بخشنامه الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت ها)

ممنوعیت تغییر کاربری شناورهای سنتی به صیادی

اعطای صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (blue card) به شرکت بیمه کوثر

صدور تضمین مالی مربوط به ماده12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی) بیمه کوثر

سند راهبرد توسعه بنادر دریایی روسیه در دریای خزر تا سال 2030

بکارگیری دریانوردان هند، پاکستان، اوکراین، روسیه بر روی کشتیهای ایرانی

بخشنامه شرایط ثبت و تغییر کاربری شناورها

صدور تضمین مالی مربوط به ماده 12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی)

بخشنامه آیمو درخصوص طبقه بندی بارهای مایع

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1396

فراخوان تعیین تکلیف شناورهای رها شده

ابلاغ بخشنامه شماره MEPC-MSC.CIRC5./10 مصوبه كميته هاي حفظ محيط زيست و ايمني دريانوردي

تعيين مناطق براي تعويض آب توازن كشتيها در درياي شمال (اروپا)

ابلاغ بخشنامه شماره MEPC-MSC.CIRC5./10 مصوبه كميته هاي حفظ محيط زيست و ايمني دريانوردي

قطعنامه LEG.3(91) رفتار منصفانه با دريانوردان در صورت بروز سانحه دريايي

كنوانسيون انتقال لاشه كشتيها
آرشيو