دوشنبه 3 تیر 1398
بخشنامه ها

ارسال بخشنامه های آیمو درخصوص اجرای کنوانسیون مارپل و مدیریت آب توازن کشتیها

اعلام تفویض در حوزه صدور مجوز یک سفر

قهرست مناطق ویژه دریایی براساس ضمائم کنوانسیون مارپل

اصلاحات به مقاوله نامه کار دریایی

اسناد کمیته ایمنی و امنیت دریانوردی (MSC) سازمان بین المللی دریانوردی

جوابیه تعرفه آب بهاء در کتابچه تعرفه خدمات بندری و دریایی

صدور گواهینامه یدک کشی

صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (Blue Card) به شرکت بیمه تجارت نو

شرایط حمل مسافر توسط شناورهای حمل خدمه (crew boat) در نوروز98

لیست هماهنگ کنندگان و توزیع کنندگان اطلاعات ایمنی دریانوردی و هواشناسی در مناطق دریایی جهان

صدور تضمین مالی به ماده 12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی) بیمه تجارت نو

صدور تضمین مالی مربوط به ماده 12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی)

صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (Blue Card)

پیگیری آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای با سوخت گاز یا سوخت با نقطه اشتعال پایین استفاده می کنند

الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت)

عدم نیاز به مجوز کابوتاژ برای شناور دارای گواهی Bare Boat Register

اعمال تغییرات در فرم صدور مجوز فعالیت در سامانه جامع مناطق بندری جهت بهره مندی معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده

اتمام مهلت بارگذاری دوره های آموزشی قدیمی در سامانه جامع امور دریانوردان

شناورهای مشمول قانون کاپوتاژ

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص اجرای ضمایم اول و دوم کنوانسیون مارپل
آرشيو