جمعه 23 آذر 1397
بخشنامه ها

اصطلاحات معمول دریایی خصوصا در عملیات جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا

ارسال اطلاعات مربوط به سوخت کشتی ها جهت درج در سایت GISIS

اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب در MEPC 74

ارسال بخشنامه آیمو در خصوص تفاسیر یکپارچه مفاد ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

معرفی فرد شایسته جهت نامزدی دریافت جایزه ویژه IMO

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص اجرای کنوانسیون های مارپل و مدیریت آب توازن

کشتی های حمل کننده بار غله

مصوبه دولت در خصوص آیین نامه اجرای ماده 7 قانون دریایی ایران (تغییر تابعیت کشتیها)

مصوبات MEPC73 برای اجرای محدودیت استفاده از سوخت مناسب در کشتی

راه اندازی بندر السویق در کشور عمان

اجرای الزامات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل در رابطه با تامین سوخت مناسب کشتی ها

آیین نامه تایید سامانه های مدیریت آب توازن و راهبرد اولیه آیمو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

تعرفه خدمات بندری و دریایی

ارسال بخشنامه آیمو در خصوص قالب تدوین گزارش seemp

بازرسی متمرکز درخصوص ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (حائز اهمیت)

امکان صدور گواهینامه های دریایی شناورها در بنادر کشور

بسیارمهم: فرایند استعلام از گواهینامه های شایستگی دریانوردان خارجی

اصلاحیه کنوانسیون کار دریایی

ضرورت تصحیح اطلاعات AIS شناورهای تحت مالکیت یا راهبری

تغییر نسل ماهواره های اینمارست و تأثیرات آن بر سیستم GMDSS
آرشيو