شنبه 28 مهر 1397
بخشنامه ها

راه اندازی بندر السویق در کشور عمان

اجرای الزامات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل در رابطه با تامین سوخت مناسب کشتی ها

آیین نامه تایید سامانه های مدیریت آب توازن و راهبرد اولیه آیمو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

تعرفه خدمات بندری و دریایی

ارسال بخشنامه آیمو در خصوص قالب تدوین گزارش seemp

بازرسی متمرکز درخصوص ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (حائز اهمیت)

امکان صدور گواهینامه های دریایی شناورها در بنادر کشور

بسیارمهم: فرایند استعلام از گواهینامه های شایستگی دریانوردان خارجی

اصلاحیه کنوانسیون کار دریایی

ضرورت تصحیح اطلاعات AIS شناورهای تحت مالکیت یا راهبری

تغییر نسل ماهواره های اینمارست و تأثیرات آن بر سیستم GMDSS

ارسال بخشنامه های شماره 33 و 34 آیمو در خصوص کنوانسیون مدیریت آب توازن

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص ضمیمه ششم مارپل و مدیریت آب توازن

بانک اطلاعات مصرف سوخت کشتی در وب سایت GISIS

بخشنامه دریافت مواد زائد از کشتیها توسط بنادر کشور

اعلام تفویض در حوزه کنوانسیون کار دریایی

شناورهای تحت پرچم کشور میکرونزیا

بخشنامه الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت ها)

ممنوعیت تغییر کاربری شناورهای سنتی به صیادی

اعطای صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (blue card) به شرکت بیمه کوثر
آرشيو