چهارشنبه 24 مرداد 1397
بخشنامه ها

بسیارمهم: فرایند استعلام از گواهینامه های شایستگی دریانوردان خارجی

اصلاحیه کنوانسیون کار دریایی

ضرورت تصحیح اطلاعات AIS شناورهای تحت مالکیت یا راهبری

تغییر نسل ماهواره های اینمارست و تأثیرات آن بر سیستم GMDSS

ارسال بخشنامه های شماره 33 و 34 آیمو در خصوص کنوانسیون مدیریت آب توازن

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص ضمیمه ششم مارپل و مدیریت آب توازن

بانک اطلاعات مصرف سوخت کشتی در وب سایت GISIS

بخشنامه دریافت مواد زائد از کشتیها توسط بنادر کشور

اعلام تفویض در حوزه کنوانسیون کار دریایی

شناورهای تحت پرچم کشور میکرونزیا

بخشنامه الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت ها)

ممنوعیت تغییر کاربری شناورهای سنتی به صیادی

اعطای صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (blue card) به شرکت بیمه کوثر

صدور تضمین مالی مربوط به ماده12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی) بیمه کوثر

سند راهبرد توسعه بنادر دریایی روسیه در دریای خزر تا سال 2030

بکارگیری دریانوردان هند، پاکستان، اوکراین، روسیه بر روی کشتیهای ایرانی

بخشنامه شرایط ثبت و تغییر کاربری شناورها

صدور تضمین مالی مربوط به ماده 12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی)

بخشنامه آیمو درخصوص طبقه بندی بارهای مایع

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1396
آرشيو