چهارشنبه 24 مهر 1398
بخشنامه ها

ابلاغ چارچوب شرایط معافیت راهنمایی تا 1500GT شناورهای تحت پرچم و غیرپرچم در بنادر جنوبی

روش اجرایی تعویض موتور کشتی های فلزی

بخشنامه آی ام او در خصوص راهنمای جامع صنایع برای تامین و استفاده از سوخت دریایی منطبق

دستورالعمل صدور مجوز دیپلماتیک جهت ورود و خروج و تردد ناوها و هواپیماهای خارجی در قلمرو فیلیپین

آموزش کادر دریانوردی توسط آکادمی دولتی دنیز آذربایجان (ADDA)

الزامات فنی و ایمنی شناورهای منتسب به شناورهای ژاپنی

امکان انتخاب جزیره ابوموسی به عنوان بندر ثبت

اجرای بخشنامه آی ام او در خصوص اجرای ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

اجرای بازرسی متمرکز درخصوص Emergency system and procedures

اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب در MEPC75

کاهش انتشار گوگرد از کشتیرانی بین المللی

اطلاعات نادرست دزدی دریایی

ارسال بخشنامه های آیمو درخصوص اجرای کنوانسیون مارپل و مدیریت آب توازن کشتیها

اعلام تفویض در حوزه صدور مجوز یک سفر

قهرست مناطق ویژه دریایی براساس ضمائم کنوانسیون مارپل

اصلاحات به مقاوله نامه کار دریایی

اسناد کمیته ایمنی و امنیت دریانوردی (MSC) سازمان بین المللی دریانوردی

جوابیه تعرفه آب بهاء در کتابچه تعرفه خدمات بندری و دریایی

صدور گواهینامه یدک کشی

صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (Blue Card) به شرکت بیمه تجارت نو
آرشيو