چهارشنبه 24 مهر 1398
اعلامیه های دریایی

مشخصات علائم کمک ناوبری دلفین های دریایی اسکله صادراتی نفت و گاز شرق جزیره سیری در استان هرمزگان

برچیدن بویه کاردینال شرقی قاسم آباد رودسر در استان گیلان و ابطال اعلامیه دریایی بنادر شمالی 04/2015

عملیات شمع کوبی جهت احداث ایستگاه دریایی در حوالی بیکن شاه علم شل عسلویه در استان بوشهر

نصب بویه خطر مجزا بر روی شناور نیمه مغروق در استان هرمزگان

نصب بویه لترال سبز در مجاورت مغروقه تبسم دریا در پیچ فاو در آبراه اروندرود در استان خوزستان

جابه جایی بویه های شماره 7 و 12 بار خارجی موسی در استان خوزستان

خارج سازی بویه خطر مجزای مغروقه بارویجیلنت در استان بوشهر

موقعیت جدید سکوی حفاری سحر 1 در میدان نفتی فروزان در استان بوشهر

موقعیت جدید سکوی حفاری سحر2 در میدان نفتی سیری در استان هرمزگان

موقعیت بارج و شناور مغروقه در مسیر دسترسی به خور موسی در استان خوزستان

خارج سازی دو مغروقه آنتی گون و ایران رضوان و برچیدن بویه در خوزستان

موقعیت جدید مغروقه موییرا و برچیدن بویه کاردینال شرقی در استان خوزستان

نصب بویه های لترال جدید در بندر نوشهر در استان مازندران

اعلامیه دریایی بنادر شمالی شماره 2018-05

اعلامیه دریایی بنادر شمالی شماره 2018-04

اعلامیه دریایی بنادر جنوبی شماره 2018-20

اعلامیه دریایی بنادر شمالی شماره 2018-03
اطلاعیه دریایی 19/2018
اطلاعیه دریایی 19/2018
اطلاعیه دریایی 18
اطلاعیه دریایی 18

اعلامیه دریایی شماره 10/2017
آرشيو