شنبه 18 مهر 1394
بخشنامه ها
 
آمار مراجعات
  مهمان :   3
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   47
  دیروز :   114
  کل مراجعات :   2598
 

جشنواره دانش آموزی دریا 21و 22 مهر ماه 94
        13:27:33       1394/06/31

برگزاری مجمع اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران 18 شهریور94
        15:43:55       1394/06/22

مهم ترین مشکلات صاحبان کشتی ها در ایران
        15:34:43       1394/06/22

پساتحریم فرصتی برای نو شدن ناوگان حمل و نقل
پساتحریم فرصتی برای نو شدن ناوگان حمل و نقل
        10:51:55       1394/05/28

تبعات قیمت سوخت شناورها همچنان باقی است
افزایش قیمت سوخت مالکان را ورشکست کرد...
        10:37:00       1394/05/22
     
قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  (1393/10/30)
ساختار و وظايف شوراي عالي صنايع دريايي  (1393/10/30)
دستورالعمل كنترل و بازرسي كشتيهاي اقيانوس پيما  (1393/10/30)
آيين نامه شوراي هماهنگي مديران ارگانهاي دريايي كشور  (1393/10/30)
قانون ماليات هاي مستقيم  (1393/10/29)
قانون حفاظت از درياها  (1393/10/29)
قانون امور گمركي  (1393/10/29)
لايحه و قانون ماليات بر ارزش افزوده  (1393/10/29)
كنوانسيون هاي ILO  (1393/10/29)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي  (1393/10/29)