پنجشنبه 5 آذر 1394
بخشنامه ها
 
آمار مراجعات
  مهمان :   2
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   33
  دیروز :   71
  کل مراجعات :   5140
 
     
قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  (1393/10/30)
ساختار و وظايف شوراي عالي صنايع دريايي  (1393/10/30)
دستورالعمل كنترل و بازرسي كشتيهاي اقيانوس پيما  (1393/10/30)
آيين نامه شوراي هماهنگي مديران ارگانهاي دريايي كشور  (1393/10/30)
قانون ماليات هاي مستقيم  (1393/10/29)
قانون حفاظت از درياها  (1393/10/29)
قانون امور گمركي  (1393/10/29)
لايحه و قانون ماليات بر ارزش افزوده  (1393/10/29)
كنوانسيون هاي ILO  (1393/10/29)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي  (1393/10/29)