سه شنبه 26 شهریور 1398
صفحه نخست > آرشیو - قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
 
جستجو
همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را
درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره بخشنامه:
تاریخ بخشنامه: / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانشماره بخشنامهتاریخ بخشنامهمشاهده
1 قطعنامه بیستمین همایش صنایع دریایی 20 1397/10/03 209
2 لایحه تجارت: جلد اول 29228 1397/02/10 382
3 لایحه تجارت: جلد دوم 29228 1397/02/10 319
4 دستورالعمل صدور مجوز موقت *حائز اهمیت* 28761 1397/01/18 389
5 بیانیه بیست و پنجمین همایش ارگانهای دریایی کشور 0 1396/12/21 344
6 آیین نامه بازگشت به وطن دریانوردان 25891 1396/04/26 657
7 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 24434 1395/12/09 431
8 تفاهم نامه همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و اتاق بازرگاني ايران 46244 1395/11/10 451
9 پيش نويس لايحه قانون دريايي ايران 24058 1395/11/10 467
10 آيين نامه بين المللي ايمني شناورهايي كه از سوخت گاز استفاده مي كنند 19214 1395/11/10 448
11 قطعنامه هيجدهمين همايش صنايع دريايي كشور 18 1395/08/08 518
12 قطعنامه بيست و چهارمين همايش ارگانهاي دريايي كشور 24 1395/07/13 551
13 قطعنامه هفدهمين همايش صنايع دريايي 123 1394/10/07 424
14 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 7 1393/10/30 520
15 ساختار و وظايف شوراي عالي صنايع دريايي 8 1393/10/30 619
16 دستورالعمل كنترل و بازرسي كشتيهاي اقيانوس پيما 9 1393/10/30 497
17 آيين نامه شوراي هماهنگي مديران ارگانهاي دريايي كشور 10 1393/10/30 488
18 قانون ماليات هاي مستقيم 1 1393/10/29 524
19 قانون حفاظت از درياها 2 1393/10/29 561
20 قانون امور گمركي 3 1393/10/29 512
1 2