چهارشنبه 30 آبان 1397
صفحه نخست > آرشیو - قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
 
جستجو
همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را
درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره بخشنامه:
تاریخ بخشنامه: / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانشماره بخشنامهتاریخ بخشنامهمشاهده
1 لایحه تجارت: جلد اول 29228 1397/02/10 137
2 لایحه تجارت: جلد دوم 29228 1397/02/10 130
3 دستورالعمل صدور مجوز موقت *حائز اهمیت* 28761 1397/01/18 167
4 بیانیه بیست و پنجمین همایش ارگانهای دریایی کشور 0 1396/12/21 142
5 آیین نامه بازگشت به وطن دریانوردان 25891 1396/04/26 392
6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 24434 1395/12/09 349
7 تفاهم نامه همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و اتاق بازرگاني ايران 46244 1395/11/10 352
8 پيش نويس لايحه قانون دريايي ايران 24058 1395/11/10 366
9 آيين نامه بين المللي ايمني شناورهايي كه از سوخت گاز استفاده مي كنند 19214 1395/11/10 350
10 قطعنامه هيجدهمين همايش صنايع دريايي كشور 18 1395/08/08 422
11 قطعنامه بيست و چهارمين همايش ارگانهاي دريايي كشور 24 1395/07/13 449
12 قطعنامه هفدهمين همايش صنايع دريايي 123 1394/10/07 365
13 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 7 1393/10/30 450
14 ساختار و وظايف شوراي عالي صنايع دريايي 8 1393/10/30 540
15 دستورالعمل كنترل و بازرسي كشتيهاي اقيانوس پيما 9 1393/10/30 424
16 آيين نامه شوراي هماهنگي مديران ارگانهاي دريايي كشور 10 1393/10/30 424
17 قانون ماليات هاي مستقيم 1 1393/10/29 453
18 قانون حفاظت از درياها 2 1393/10/29 489
19 قانون امور گمركي 3 1393/10/29 441
20 لايحه و قانون ماليات بر ارزش افزوده 4 1393/10/29 435
1 2